Konumunuz: Anasayfa Haberler GENEL KURUL YAPILDI

GENEL KURUL YAPILDI

Yazdır

 

??RAN E??T?M VE KALKINMA VAKFI

MTEVELL? HEYET? GENEL KURULU YAPILDI

Görüntünün olası içeri?i: 5 ki?i, oturan insanlar

Görüntünün olası içeri?i: 17 ki?i, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar

Görüntünün olası içeri?i: 5 ki?i, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve iç mekan

 

Görüntünün olası içeri?i: 9 ki?i, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar

??RAN E??T?M VE KALKINMA VAKFI Mtevelli Heyeti Toplant?s? 27.02.2019 tarihinde, saat: 19.00da Ye?ilova Mahallesi ?air ?kmaz? Sokak No: 4/8 Kkekmece/?stanbul adresinde bulunan vak?f merkezinde yap?ld?.

Vak?f Sekreteri Ramazan KAHVEC?, toplant?ya kat?lan mtevelli heyeti yelerine ve toplant?da kendilerini yaln?z b?rakmayan misafirlere selamlama konu?mas? yaparak, vak?f al??malar? ile ilgili bilgiler verdi. Vak?flar?n hay?r kurulu?u oldu?unu, bu i?e gnl verenlerin ise adeta kendilerini vakfetmesi gerekti?ini, vakfa hizmet eden herkesin byk bir zveriyle vak?f al??malar?n? yrttklerini belirtti.

Vak?f Ynetim Kurulu Ba?kan? Ali BEYAZ, mtevelli heyeti toplant?s?n?n a?l???n? yapt?. Atatrk ve Trk ?ehitleri ad?na bir dakikal?k sayg? duru?unda bulunuldu. 

Ba?kan Ali BEYAZ konu?mas?nda toplant?ya kat?lanlara te?ekkrlerini ileterek, vkfa gnl veren, vak?f arac?l??? ile eli hizmete bula?an ve vakfa destek olan herkese te?ekkr etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, birlik olman?n faydalar?n? anlatt?. Yap?lan en gzel ve yararl? i?in vak?f i?i oldu?unu belirterek, Rabbim bizleri bu yolda yar??anlardan eylesin dua ve temennisinde bulundu. 

Daha sonra toplant?ya kat?lan mtevelli heyeti yelerinin oybirli?i ile, MUSTAFA ?AH?N, YKSEL YALIN ve ERDAL KURT Divan Kurulu Heyetine seildiler. 

Divan Kurulu Ba?kan? MUSTAFA ?AH?Nnin te?ekkr konu?mas?ndan sonra, toplant? gndem maddeleri s?ras?yla gr?ld. 

Toplant?da, ?iran E?itim ve Kalk?nma Vakf?n?n nmzdeki 2 y?l boyunca kurullar?nda ve temsilciliklerinde grev yapacak isimler oybirli?i ile belirlenmi?tir. Bu do?rultuda yeni dnemde vakf?n kurullar?nda grev alacak ki?iler, a?a??daki isimler olu?mu?tur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YNET?M KURULU AS?L

 

YNET?M KURULU YEDEK

S.NO

ADI

SOYADI

 

S.NO

ADI

SOYADI

1

AL?

BEYAZ

 

1

N?ZAMETT?N

GNEL

2

RAMAZAN

KAHVEC?

 

2

EFRAZ?M

AYDIN

3

YKSEL

HAMZAO?LU

 

3

MUSTAFA

YEN?ER?

4

ABDULLAH

CANAN

 

4

OKTAY

CELEP

5

AL?

BAL

 

5

MER

YEN?ER?

6

ALAATT?N

KARA

 

6

ALPEREN

BAL

7

AL?

AYDIN

 

7

MUSA

MALLI

8

SEL?M

DEM?R

 

8

RESUL

YAZICI

9

SAD?

YAZICI

 

9

SONER

KELE?

 

DENETLEME KURULU AS?L

DENETLEME KURULU YEDEK

S.NO

ADI

SOYADI

 

S.NO

ADI

SOYADI

1

T?MUR

?AH?N

 

1

OKTAY

YILDIZ

2

MER

ARSLAN

 

2

ERSOY

KARA

3

SERKAN

KAYA

 

3

KEMALETT?N

POLAT

 

S.NO

ADI

SOYADI

1

ABD?NUR

ALKO

2

?SMET

BALTA

3

MUAMMER

BEYAZ

4

ABDULBAK?

TU?

5

SITKI

ABLAK

 

??RAN TEMS?LC?LER?                               ANKARA TEMS?LC?LER?

S.NO

ADI

SOYADI

1

ABDULBAK?

KARA

2

KURTULU?

HALEP

3

MER

YEN?ER?

 

S.NO

ADI

SOYADI

1

MUSTAFA

?AH?N

2

ERDAL

KURT

3

MUSA

MALLI

 Toplant?n?n gndem maddelerinin gr?lmesi tamamland?ktan sonra ise, sz alan yeler ve kat?l?mc?lar a?a??daki ?ekilde gr?lerini dile getirmi?tir. 

MUAMMER BEYAZ, vak?f al??malar?na eksiksiz kat?ld???n?, yap?lan al??malar?n ve yap?lan i?lerin huzur verdi?ini belirtti. Hay?r nerde ise, kendilerinin de orada oldu?unu belirterek, vakf?n yapt??? ok gzel al??malar?n meyvelerini zamanla alaca??n? belirtti. Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, yeni ynetimi ve kurullara seilen di?er ki?ileri tebrik etti?ini belirterek, ba?ar? dileklerinde bulundu. 

SERKAN KAYA sz alarak, ?iran E?itim ve Kalk?nma Vakf?n?n rnek al??malar? oldu?una vurgu yapt?. Ba?kanl???n? yrtt? ?iran Dernekler Federasyonu (?idef) olarak da ?ekav?n al??malar?ndan esinlendiklerini iletti. ?ekava ve kurullara yeni seilen herkese ba?ar? dileklerinde bulundu. 

AL? BAL sz ald?. ?iran E?itim ve Kalk?nma Vakf? ad?na Teperende bulunan arsa ile ilgili al??ma yap?lmas? ve proje geli?tirilmesi gerekti?ini iletti. Arsan?n ve biti?i?inde bulunan sosyal alanlarla ilgili projeler hayata geirildi?inde, hem ?ekav?n hem de di?er Gm?hanenin di?er STKlar?n buradan faydalanabilece?ini belirtti. Yeni dnemin hay?rl? olmas? dileklerinde bulundu. 

YKSEL HAMZAO?LU sz ald?. Toplant?ya kat?lanlara te?ekkr etti. Vakf?n ok ba?ar?l? ve faydal? i?ler yapt???n? belirtti. Vak?f al??malar?nda yeni projelerin hayata geirilebilmesi ve taze kan olmas? iin gerekirse vak?f ba?kanl???na, sre dahi konulmas?nda fayda olabilece?ini belirtti. nemli olan?n hizmette devaml?l?k oldu?unu, ynetime ve vakfa yeni kat?lacak yzlerle vakf?n ba?ar?s?n?n daha da artaca??n? belirtti. Yeni ynetime ve kurul yelerine ba?ar? dileklerinde bulundu. 

ERDAL ?EK sz alarak, toplant?n?n hay?rlara vesile olmas?n? dileyerek, yeni ynetime ba?ar? dileklerinde bulundu ?ekav bizim iin rnek ald???m?z abiler toplulu?u dedi. 

SEL?M DEM?R sz alarak, toplant?n?n hay?rl? olmas?n? diledi. Kendisinin de bu dnem ynetim kurulu listesinde yer alaca??n? ve faydal? al??malar yapmaya al??aca??n? belirtti.

 

HSEY?N TARHAN da, vak?f al??malar?nda ba?ar?lar diledi. Vak?fla, bir ocu?unun vak?ftan burs almas? vesilesiyle tan??t???n?, daha sonra burs alan ocu?unun i?e girdi?ini ve her ay vakfa bir burs verdi?ini belirtti. Vakf? takip etti?ini ve al??malar?n? ok ba?ar?l? buldu?unu belirtti. 

FEVR? DEM?R sz alarak, ok uzun zamand?r dernek al??malar?na emek verdi?ini belirtti. ?ekav? da yak?ndan takip etti?ini, al??malar?nda ba?ar?lar diledi?ini belirtti. 

?ERAFETT?N BAL konu?mas?nda, ?iran E?itim ve Kalk?nma Vakf?n?n ok gven verdi?ini, vakfa geldi?inde ve vak?f yeleri ile bir arada bulundu?unda huzur buldu?unu belirtti. Hep beraber olduk ve yine beraber olaca??z dedi. Vakfa ve yeni seilen ynetime ba?ar?lar diledi.

KEMALETT?N POLAT da, vak?f al??malar?nda ba?ar?lar diledi. Vakf?n yapt??? toplant?lara ok kat?lamasa da, vakf? srekli olarak yak?ndan takip etti?ini ve ok ba?ar?l? buldu?unu belirtti.

 

SITKI ABLAK da konu?mas?nda, vakf?n ciddiyetle al??t???n? ve vak?ftaki samimiyeti hibir yerde gremedi?ini belirtti. Hay?r dileklerinde bulundu.

 

TEVH?T ERTRER sz alarak, vakf?n kuruldu?undan beri ierisinde oldu?unu, vak?fta samimiyet ve s?n?rs?z hizmet oldu?unu belirtti. Bu nedenle kuruldu?undan beri, vakf?n ierisinde var?m dedi. Bu nedenle sizleri seviyorum ve hep yan?n?zda olmaya devam edece?im dedi. 

HAL?T YILMAZ sz alarak, byle gzel bir olu?um oldu?undan ge haberinin oldu?unu, ilk defa toplant?ya kat?ld???n? belirterek hay?rl? olsun dileklerinde bulundu. 

ERDAL KURT szlerinde, ?ekav? ve ynetimi tebrik etti?ini belirterek, ?iran iin ellerinden geldi?i her a?amada hizmet etmeye al??t?klar?n? belirtti. ?ekavda gnl insanlar? ile beraber olmaktan ok mutlu oldu?unu, vakf? ok ba?ar?l? buldu?unu belirtti. Ankarada vak?f al??malar?na daha da a??rl?k vereceklerini, ?ekav?n hizmet dalgas?n? yayg?nla?t?rmak iin ellerinden geleni yapacaklar?n? belirtti. 

YKSEL YALIN sz alarak, ?iran E?itim ve Kalk?nma Vakf?n?n kuruldu?u gnden buyana ok yol ald???n? belirtti. ?ekavdaki al??malar?n di?er STKlar iin de rnek te?kil etmesini arzu etti?ini, gerek birlik ve beraberli?in tesis edilmesinde gerekse insanlara hizmette STKlar?n ok nemli bir rol oynad???n? belirtti. Vak?f ynetiminin burs verilen ?rencilerle ilgili bir al??ma yapmas?n?n faydal? oldu?unu ve yar?n?n nemli grevlerinde yer alacak ki?ilerin vakfa kazand?r?lmas? gerekti?ini belirtti. Yine vakf?n zellikle e?itim alanan?nda nemli hizmetler verdi?ini, bunun yan?nda kalk?nma ile ilgili de al??malara ncelik verilmesi gerekti?ini belirtti. ?lerleyen gnlerde Gsiad-?ekav-?idef olarak ortak bir al??tayla ?iran temal? kalk?nma ve yat?r?m konusunda geni? bir al??ma yap?labilece?ini belirtti. Gsiad olarak hem ?ekavla hem de Gm?hanenin btn STKlar? ile al??ma ve i?birli?i yapabileceklerini belirtti. 

ALAATT?N KARA da szlerinde, toplant?ya kat?l?m gsteren herkese te?ekkr ederek, vak?f ynetimine ve di?er kurullara seilenlere ba?ar? dileklerinde bulundu. Vakf?n ok faydal? i?ler yapt???n?, faaliyetlerini daha da art?rmas? iin, vakfa daha ok destek olunmas?n?n, zellikle genlerin vak?f al??malar?na kat?lmas? gerekti?inin nemine vurgu yapt?.

 

MER ARSLAN da konu?mas?nda, vak?f muhasebe i?lerini yapt???n? ve vak?f al??malar?nda bulundu?u iin ok mutlu oldu?unu belirterek, vak?f al??malar?nda ba?ar?lar diledi. 

RAMAZAN KAHVEC? sz ald?. Vak?f mtevelli heyeti toplant?s?na kat?lanlara te?ekkr etti. zellikle FAT?H AYDIN Beye de ayr?ca vakf?m?za yapm?? oldu?u katk?lardan ve desteklerden dolay? te?ekkr etti. Fatih Beyin duyarl?l???n?n rnek te?kil etmesi gerekti?ini belirterek, Rabbim byle karde?lerimizin say?s?n? art?rs?n, i?lerini hay?rl? eylesin dua ve temennisinde bulundu. 

AL? BEYAZ sz ald?. Vak?f Mtevelli heyeti toplant?s?na kat?lanlara te?ekkr etti.

?iran E?itim ve Kal?nma Vakf?n?n yeni seilen Ynetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Dan??ma Kurulu yelerine ve Temsilcilerine ba?ar?lar dileriz. 

Görüntünün olası içeri?i: 3 ki?i, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeri?i: 2 ki?i, ayakta duran insanlar

Görüntünün olası içeri?i: 6 ki?i, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve yazı

Görüntünün olası içeri?i: 3 ki?i, yazı

Görüntünün olası içeri?i: 5 ki?i, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeri?i: 5 ki?i, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeri?i: 5 ki?i, oturan insanlar, yazı ve iç mekan

Görüntünün olası içeri?i: 3 ki?i, oturan insanlar ve yazı

Görüntünün olası içeri?i: 3 ki?i, oturan insanlar ve yazı

Görüntünün olası içeri?i: 4 ki?i, gülümseyen insanlar, yazı

Görüntünün olası içeri?i: 1 ki?i, gülümsüyor, oturuyor

Görüntünün olası içeri?i: 5 ki?i, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeri?i: 6 ki?i, yiyecek

Görüntünün olası içeri?i: 4 ki?i, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeri?i: 7 ki?i

Görüntünün olası içeri?i: 11 ki?i, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar

Görüntünün olası içeri?i: 6 ki?i, oturan insanlar

Görüntünün olası içeri?i: 7 ki?i

Görüntünün olası içeri?i: 7 ki?i

Görüntünün olası içeri?i: 3 ki?i, oturan insanlar, yemek yiyen insanlar, masa, iç mekan ve yiyecek

 

Görüntünün olası içeri?i: 11 ki?i, ayakta duran insanlar