Konumunuz: Anasayfa Kurucular Kurulu

Yazdır

??RAN E??T?M VE KALKINMA VAKFI.alt

 

Vakf?m?z; lkemiz insan?n?n manev dinamiklerini zenginle?tirmek, ilmi, fikri ve ahlaki ynden geli?mesine katk?da bulunmak amac?yla 2010 y?l?nda kurulmu? ve kuruldu?u gnden bu gne dek bu amaca ula?abilmek iin e?itli alanlarda faaliyet gstermi?tir.

Vakf?m?z "din ve ahlak e?itimi" ile "de?erler e?itimi" konusunu ileri dzeyde kendine ama edinmi?tir.

Vakf?m?z, uzman oldu?u alanlarda teorik ve pratik al??malar yapmak, bu konuda ara?t?rma yapanlar? desteklemek, ?retmen ve ?retmen adaylar? ile niversite ?rencilerine e?itim deste?i sa?lamak gayretindedir. Bilgiyi bu gnden yar?na sa?l?kl? bir ?ekilde ula?t?rman?n sorumluluk ve bilinciyle, al??ma alan? iine giren konularda bilgi ve verilerin topland??? bir merkez olmak yolunda h?zl? ve emin ad?mlarla ilerlemekte ve btn faaliyetlerini bu ama do?rultusunda gerekle?tirmektedir

M?SYON

?ekav Vakf?; insani de?erlere ba?l? bir nesil yeti?tirmek amac?yla, nitelikli akademik al??ma ve srekli proje geli?tirerek, zelde genler olmak zere toplumun tm sosyal katmanlar?na e?itim, yay?n, organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan bir vak?ft?r.

V?ZYON

Din ve de?erler e?itimi alan?nda, de?erlerine ba?l?, entelektel birikim ve akademik ba?ar?s?yla gelecekte sz sahibi olacak en yetkin vak?f olmak.

 

KURUCULAR KURULU

1

ABD?NUR

ALKO

2

ABDULBAK?

TU?

3

ABDULBAK?

KARA

4

ABDULLAH

KARA

5

ALAATT?N

KARA

6

AL?

BEYAZ

7

AL?

GL

8

AL?

AYDIN

9

AL?

YILDIZ

10

AL?

BAL

11

BEDR?

YA?AR

12

B?LGE

BAHAR

13

CAV?T

FIRAT

14

ERDAL

KURT

15

HASAN

KADIZ

16

HSEY?N

KOYUNCUO?LU

17

?BRAH?M

OBAN

18

?SMET

BALTA

19

KURTULU?

HALEP

20

MEHMET

ALTINPARMAK

21

MET?N

GL

22

MUAMMER

BEYAZ

23

MUSA

MALLI

24

MUSTAFA

YEN?ER?

25

N?ZAMETT?N

GNEL

26

OKTAY

YILDIZ

27

OSMAN

KARACA

28

MER

YEN?ER?

29

RAMAZAN

KAHVEC?

30

RESUL

YAZICI

31

SABAHATT?N

GNER

32

SAD?

YAZICI

33

SERKAN

KAYA