Yeşilova Yanyol , Küçükçekmece/İSTANBUL
tren

Vakıf Tüzüğü

Anasayfa » Vakıf Tüzüğü

Şiran Eğitim ve Kalkınma Vakfı Tüzüğü

 

VAKIF KURULUŞU

Madde 1- Vakfın adı “ŞİRAN EĞİTİM VE KALKINMA VAKFI’dır. ŞİRAN EĞİTİM VE KALKINMA VAKFI yerine bundan sonraki kısımlarda “ŞEKAV ” olarak kısaltılıp anılacaktır.”

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2

Vakfın merkezi İstanbul İli Küçükçekmece ilçesinde olup; adresi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bilgi verilmek üzere yönetim kurulu kararı ile ülkenin her il veya ilçesinde merkez adres değişikliği yapılabilir. İlgili Mevzuat  çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydı ile yurt içinde ve dışında  şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3

a) Başta Şiran ilçesi ve köyleri olmak üzere ülkenin her il veya ilçesinde, yörenin kalkınmasını ve tanıtılmasını, yörede yaşayanlara fayda sağlamak amacıyla her türlü sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, kültürel faaliyetlerde bulunmak, eğitim ve mesleki hizmetler ile sağlık ve çevre korunmasını sağlamak, tarımsal faaliyetlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bu tür faaliyetlere destek vermek bu vakfın genel amacıdır.

Bu asıl amacı yanında başta Şiran ilçesi ve köyleri olmak üzere ;

b) Öncelikle Şiran ilçesi ve köylerinin, tarım ve diğer alanlarda ekonomik, eğitim, öğretim, kültürel ve coğrafî açıdan ihyasını temin edecek ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEK OKULU’ na ilave olarak yeni yüksekokullar ve fakültelerin kurulması, ek bina, okul, lojman, yurt vs. ihtiyaçları için her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve kabul etmek ve bu yardımlaşma alakasını her kesime yayacak faaliyetleri organize edip, işletmeler kurmak, işletmek ve kapatmak

c) Yöresel ihtiyaçların karşılanması, manevî ve kültürel içerikli örf, âdet ve geleneklerin korunup, yaşatılması ve tanıtılmasına destek olmak,

d) Yörenin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına biyoçeşitliliğin korunmasına,  çevre ve sağlık şartlarının iyileştirilmesine, kalkınma ve gelişmesine maddi ve manevi katkıda ve faaliyetlerde bulunmak,

e) Tarihi ve doğal çevre ile uyumlu bir gelişmenin sağlanması, çevrenin korunması, kötü etkilerden arındırılmasına yardımcı olmak, kültürel dokunun ve yapının korunması, ihya edilmesi ve gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakılması çalışmalarında bulunmak,

f) Toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla maddî imkânları sınırlı ve bu işe liyakatli öğrencilere her türlü eğitim, sağlık, sosyal yardımlar ile yurtiçi ve yurtdışında akademik kariyer yapmalarını sağlamak, öğrenci yurtları açmak, işletmek, burs vermek; fakir, kimsesiz ve güçsüzlere her türlü maddî ve manevî yardımlarda bulunmak,

g) Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları ile sağlık, spor kültürel tesisi ve kurumlarını kurmak ve  işletmek,

h) İlgili Bakanlıklarla iletişime geçerek ve yörenin ihtiyaçlarının çözümünde faydası görülecek kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak bu kurumların yardımlarından yararlanarak çevrenin kirlenmesini önleyecek çalışmalarda bulunmak, atıl hale gelen tarla ve araziler üzerinde verimi artırma projeleri üretmek,

i) Modern eğitim ve teknolojik imkânlardan yararlanarak milli ve manevi kültür değerlerimize katkıda bulunmak,
j) Şiran İlçesinin ve köylerinin  yer altı ve yer üstü zenginliklerini değerlendirecek çalışmalar yapmak, ekonomik, tarımsal, bitkisel hayvansal, mimari ve sosyal sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak ve desteklemek,

k) Yöredeki tabiat güzelliklerini ve tarihi mirasa ait eserlerin tanıtılması için gerekli çalışmaları yapmak, yörede el sanatlarının gelişmesini teşvik etmek, bu konuda gerekli olan mesleki kursların açılmasına öncülük etmek, elde edilecek ürünlerinin değerlendirilmesini  yapmak veya yapanlara destek olmak,

l) Başka İl ve ilçelerde yaşayan Şiranlılar arasındaki birlik ve dayanışma ruhunu teşvik etmek, yardımcı olmak ve bu birliği oluşturacak etkinliklerde bulunmak, konferans, festival, eğlence, v.b düzenlemek veya düzenleyenlere yardımcı olmak,

m) Vakfa bağlı üniversite,okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimle ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü faaliyette bulunmak ve bunlarla ilgili eğitim-öğretim verecek okulları açmak ve tesisleri kurmak,

n) Vakfa bağlı eğitim kurumlarında çağdaş bilim anlayışına,inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip,sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek,kazanç amacı gütmeyen yüksek öğretim kurumları ve bunlara bağımlı birimler,uygulama ve araştırma merkezleri açmak,kültür ve sanat dallarının gelişmesine çalışmak,bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak yayınlarda bulunmak,seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek,

ö) Otel, motel, hastane, poliklinik, öğrenci yurdu, misafirhane  gibi işletmeler açmak ve işletmek,

p) Yörenin ekonomik yapısını geliştirecek hayvancılık, sanayi, vb. tesisler kurmak, kurdurmak, kuranlara destek olmak ve işletmek,

r) Huzurevi, kadın sığınma evi, özürlü bakım evi, rehabilitasyon merkezi yapmak, yaptırmak veya yapanlara destek vermek. ve işletmek,

s) Başta Şiran ilçesi ve Köyleri olmak üzere ülke sınırlarında yoksulluk alanında ve eğitim alanında tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, bunlarla ortak projeler yapmak ve yapılmış projelere ortak olmak,

t)Başta Şiran ilçesi ve köyleri olmak üzere ülke genelinde tüm il ve ilçelerde yoksul yardıma muhtaç ailelere yardım etmek ve bu ailelerin çocuklarına eğitim imkanı sağlamak.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin E-posta Gönderebilirsiniz